" Goes Here
W niedługim czasie znajdziesz tutaj materiały szkoleniowe dotyczące programu Revit Architecture.

CAD/BIM Standardy

Standardy CAD zosta�y stworzone w celu podniesienia produktywno�ci, ujednolicenia zasad post�powania oraz narz�dzi, którymi projektanci pos�ugiwa� si� b�d� w trakcie ca�ego procesu opracowywania dokumentacji. >>

Standardy CAD
Systemy REVIT

Platforma REVIT

Revit to narz�dzie do modelowania trójwymiarowego po��czonego z równoleg�ym tworzeniem dokumentacji technicznej. Umo�liwia wprowadzanie zmian gdziekolwiek oraz na ka�dym etapie tworzenia projektu. >>

Project Delivery System

Project Delivery System

Jest to zbiór zasad i procedur, które maj� za zadanie maksymalnie podnie�� jako�� tworzonej dokumentacji oraz jasno i dok�adnie okre�li� zasady jej opracowania i przekazania do Klienta. >>